Plantera/så olika typer av växter och blomsterlökar

En blomsteräng är en större plantering bestående av olika typer av blommor, blomsterlökar och gräs. På blomsterängar med (inhemska) vilda växter och blomsterlökar kan vi urskilja olika typer av växter, var och en med sin egen utvecklingstakt och skötselkrav. Hur kan vi göra blomsterängar till optimal nytta?

Avkastningsfaktorer

  1. Placering
  2. Önskemål vad gäller blomningen
  3. Klippning (Skötsel)
  4. Dominans

Avkastning kan uttryckas som kostnader per m2 / år. Avkastning kan också uttryckas utifrån blomsterängens nytta för den biologiska mångfalden och hur ängen uppfattas av de som bor och vistas i området.

Oavsett hur du beräknar avkastningen, i båda fallen är det samma faktorer som är viktiga för att få avkastning.

1. PLACERING: en blomsterrik gräsmark eller blomsteräng kan enbart planteras med framgång på en solig plats och i näringsfattig till måttligt näringsrik jord. I näringsrik jord växer gräsarterna snabbare och konkurrerar därför mer med de blommande växterna. Näringsrik jord lämpar sig mer för perenna växter, som också kan ha ett naturligt och blomsterrikt utseende!

2. ÖNSKEMÅL VAD GÄLLER BLOMNINGEN: blommande fält, där fjärilar fladdrar omkring och bin surrar, är platser som gör människor glada. Vi kan urskilja olika typer av blomsterängar:

Ruderat vegetation bildas ofta på platser där jorden regelbundet, men inte nödvändigtvis årligen, blir rubbad. Ruderata arter trivs ofta i bebodda områden, t.ex. på gårdsplaner, i övergivna köksträdgårdar, runt komposthögar och på ödemarker. Denna vegetation består av ettåriga ängsblommor, tvååriga växter och (ofta kortlivade) perenna arter. Arterna i ruderatblandningar blommar rikligt och är färgstarka redan från första året efter att de såddes. En inte alltför näringsfattig, normal jord är önskvärd. På grund av den kortare livslängden är det inte alltid intressant att kombinera dem med blomsterlökar.

Ettåriga (ängs)blommor är växter som under seklernas lopp har vant sig vid att frodas på ängar. Dessa pionjärarter kan utmärkt samexistera med odlingsväxter som t.ex. spannmål. Ängsblommor behöver därför den årliga jordbearbetningscykel som är vanlig på en åker. Avkastningen kommer från den mycket rikliga blomsterprakten som lämpar sig väl för tillfällig grönska i offentliga miljöer, t.ex. på byggarbetsplatser där arbetet ännu inte har påbörjats.

En blomsterrik gräsmark består, förutom av gräs, av många fleråriga blommor. I en blomsterrik gräsmark störs jorden knappt, om alls. Gräset klipps en eller två gånger om året. Jorden ska vara relativt näringsfattig eller mycket fuktig året runt. Genom att alltid köra bort det avklippta gräset kan du göra jorden mindre näringsrik. Tidigt blommande blomsterlökar går utmärkt att kombinera med dessa grässorter och perenner. De gör att det finns mat att hämta för vilda bin tidigare på året. Sen klippning gör att lökarna kan vissna ner på naturlig väg och utvecklas tillräckligt för de kommande åren genom tillväxt av lökarna eller frön. Verver Export erbjuder olika koncept där man kombinerar det rätta urvalet av blomsterlökar med blomsterblandningar.
En flerårig blomsteräng har inte så många blommor det första året. Justera dina förväntningar och förvänta dig inte att du får en rikligt blommande äng med en gång. Men vad du kan göra är att så en extra portion ängsblommor (20%) samtidigt med din perenna blomsterblandning. Ettåriga blommor blommar vanligtvis efter 6 till 8 veckor. På så sätt har du något färgstarkt att titta på redan under det första året, medan du väntar på din fleråriga blomsteräng.

3. KLIPPNING (Skötsel): en flerårig blomsteräng kräver lite skötsel, men det är ändå nödvändigt att sköta sin blomsteräng och förhindra att den förvildas. Under det första året behöver du klippa en flerårig äng bara en gång (i början av oktober). Från och med det andra året ska gräset klippas två gånger om året: i början av juni (innan gräset börjar blomma) och i början av oktober.

Låt det avklippta gräset ligga kvar i några dagar (om blommorna ännu inte har kastat sina frön). På så sätt kan gräsklippet torka och de torra blommorna släppa sina mogna frön och de sprids ut över ängen. Men se till att gräsklippet tas bort efteråt så att det inte börjar ruttna.

Stegvis klippning: detta innebär att man låter en del av blomsterängen stå kvar och bara klipper vissa delar. På så sätt kan du skapa kreativa former i det höga gräset. Att klippa i etapper har ännu en fördel: du lämnar alltid kvar några blommande växter på sensommaren eller tidig höst, vilket är viktigt för insekter och fjärilar som även då letar efter näring.

4. DOMINANS: det är viktigt för den biologiska mångfalden att det finns variation bland växterna på blomsterängen. I löpet av året är olika insekter aktiva, och de är beroende av många olika blommor för att överleva. Så om en eller ett fåtal växter (sådda eller ej) dominerar på blomsterängen är detta inte bara mindre vackert utan också till nackdel för den biologiska mångfalden. Problem med dominans kan motverkas redan innan sådd. Till exempel genom att först göra jorden mindre näringsrik och/eller genom att göra en falsk såbädd. Men när man väl har sått kan man bara främja mångfalden med hjälp av skötsel.

Det finns tre växtgrupper som kan bli dominerande i blomsterängen:

  • Pionjärväxter (ettåriga, örter och enstaka gräs)
  • Grässorter (fleråriga)
  • Rotogräs (fleråriga, örter och enstaka gräs)

På vissa ställen kan du ha fler problem med dessa typer av växter än på andra. Det är bäst att ta itu med växter som du vill bli av med under växtsäsongen. Klippning, särskilt strax före eller under blomningen, är ett effektivt sätt. Detta förhindrar att växten sprider sig ytterligare och försvagar den.

  • Årliga pionjärarter – klippning i juni
  • Grässorter – klippning i maj
  • Rotogräs – klippning i juli

Lösningen är enkel: klipp endast där det finns dominans och lämna delar med en hög mångfald av växter vid varje åtgärd. Ju fler desto bättre förstås, men kom ihåg att fleråriga växter också har förmågan att växa tillbaka från rötterna och att det därför inte behöver skada blomsterängens utveckling att klippa dem en gång (om det nu är av misstag eller inte). Under de första åren är det mycket viktigt att skapa rätt förutsättningar genom att motarbeta oönskade växter (development management), och senare kan man släppa lite mer på tyglarna (conservation management).