Stäng

Avancerad sökning 

Aktuell sökning

Område
Säsong/årstid
Produktlinje

Avbryt

Göra något för klimatet? Börja hemmavid.

Med denna slogan försöker den nederländska regeringen få sina medborgare att aktivt engagera sig för en bättre miljö. I det moderna Europa förväntas medborgarna engagera sig i samhället och tillsammans skapa en ”aktiv demokrati” för att agera i kollektiva angelägenheter som den globala uppvärmningen. Engagerade medborgarna behövs verkligen för att miljö- och hållbarhetsmål ska kunna uppnås.

Ett grönare liv

Hemma, i din närmiljö och på arbetsplatsen gäller naturligtvis samma sak. För att kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringarna, till exempel extrem nederbörd, behöver invånarna också hjälpa till. För att överflödigt regnvatten ska kunna rinna undan behövs exempelvis gröna trädgårdar och smart vattenhantering. Men hur övertalar man kommunalpolitiker och invånarna på orten att anlägga gröna trädgårdar för att få grepp på problemet?

Lösningen ligger i delaktighet/medbestämmande. Medborgarna kan, efter en inbjudan från dig, kommunen, stadsdelen eller ett företag, delta i olika projekt. För stadsbefolkning kan mer natur- och friluftsupplevelser vara ett motiv för att delta i en kampanj för att öka mängden grönska. Det gäller också ett tema som ökad biologisk mångfald i stadskärnorna. Alla insatser, stora som små, hjälper till att skapa ett bättre klimat för människor och djur.

Att aktivt delta i trädplanteringsprojekt eller underhåll av stora grönytor kanske är ett för stort steg för den enskilde medborgaren, men att räkna fåglar och bin i den egna trädgården, att sköta om en rabatt runt ett solitärträd eller en stycke vägren i närheten av hemmet, är ett enklare sätt att engagera sig. Det är viktigt att organisatören stimulerar de medverkande på ett bra sätt. Det är lättare att göra folk entusiastiska om de får bra information om bakgrunden till projektet och de effekter som man förväntar sig uppnå. Man kan också dela ut en liten belöning, till exempel blomfrö, blomsterlök som förvildas eller ett snittblomspaket till grannskapets gemensamma trädgård.

  

Värt att testa: låt invånarna själva ta initiativ vid planering och underhåll av grönområden

En öppen attityd från myndigheternas sida är viktig. Det finns många typer av samstyre eller delaktighet där myndigheter och medborgare samarbetar i det offentliga rummet under mottot ”tillsammans är vi starka”. Att hantera gröna initiativ från medborgare kräver en öppen och flexibel inställning. Men många befattningshavare är då tvungna att ta på sig en ny roll. Det kan innebära en stor förändring. Tips nummer ett: förbered dig väl!

Man tror ofta att engagerade medborgare avlastar myndigheterna och leder till besparingar. Det stämmer sällan. Om medborgarna engagerar sig mer, minskar inte kommunens roll, utan den förändras.

Myndigheterna måste fortsätta att skapa kontakt med invånarna och utveckla initiativ som uppmuntrar dem att engagera sig, vara aktiva och skapa sina egna hållbara kontaktnät/samarbetsprojekt. Utan övergripande kommunalpolitik fungerar det inte. I praktiken visar det sig dessutom ofta att även om många medborgare deltar, kommer initiativen från en liten grupp entusiastiska volontärer eller engagerade yrkespersoner. Det är personer som har ett eget genuint intresse, eller motiv, att delta i projektet.

Dessutom är vi alla olika. Inte alla vill ta ansvar och inte alla gillar att överlägga och argumentera för det ena eller det andra. Byråkratiskt krångel kan också leda till att folk drar sig för att delta i olika gemensamma projekt. Om man vill att medborgarna ska delta och engagera sig på ett framgångsrikt och hållbart sätt krävs ett permanent engagemang från överhetens sida.

Vad det gäller att delta i planering och underhåll av grönområden finns det en stor skillnad mellan folk i stan och de som bor på landsbygden. Stadsinvånare längtar ofta efter mer grönska i sin närmiljö och är därför villiga att hjälpa till. Människor på landsbygden ser naturen som något självklart och underhållet av offentliga grönytor mer som en börda än ett nöje. Denna skillnad påverkar också vilka former av deltagande som en kommun kan få till stånd.

Att satsa på social sammanhållning när det gäller underhåll av grönområden är ingen besparing!

Det finns också fördelar med förändringar och ett fortsatt engagemang från myndigheternas sida. Exempelvis större stöd för kommunala planer, större utrymme för målgrupperna, snabbare förverkligande av planer eftersom medborgarna involveras i ett tidigt skede.

Medborgarmedverkan främjar också öppenhet och transparens i kommunen, vilket ger invånarna mer förtroende för den offentliga förvaltningen. På platser där medborgarna är välinformerade, där myndigheterna lyssnar på dem och tar deras idéer och förslag på allvar, har gemensam skötsel och anläggning av grönområden större chans att lyckas.

Det finns också risker med delegerat underhåll av grönområden. Tanken bakom ett aktivt medborgarskap är att myndigheterna avlastas och att det leder till besparingar. I praktiken är det inte fullt lika enkelt. Istället för att kommunen ”skonas” får man nya ”omsorgsuppgifter”. Till exempel att kontinuerligt utveckla nya initiativ, aktivt nätverka och entusiasmera de inblandade. Det behövs en framsynt, övergripande inställning från myndigheternas sida för att uppnå detta permanent.

Verver Export bidrar gärna med hjälp och råd så att du kan skapa, utföra och lyckas med dina samarbetsprojekt.